II Міжнародна науково-практична конференція «STABICONsystems-2018» в Сумах "Секція "Економiка для екологiї""
English
Русский
Українська
на титульну контакти написати листа

Leave something for the future generations

Iсторiя конференцiї

Мiжнародна конференцiя студентiв i молодих науковцiв "Економiка для Екологiї" вперше була проведена в 1992 роцi.

Доторкнемося до сторiнок iсторiї i згадаємо, що то був за час: пiсля розпаду СРСР Україна, як i бiльшiсть колишнiх союзних республiк, переживала кризовий етап свого становлення та розвитку як незалежної держави. Це проявлялося у високому рiвнi iнфляцiї, загальнiй бiдностi, постiйнiй заборгованостi заробiтної платнi та стипендiй. Складалося враження, що ми опинилися на задвiрках iсторiї. Ситуацiя, що склалася, потребувала загальної консолiдацiї зусиль i проведення рiшучих заходiв всiма соцiальними iнститутами.

Не останню роль в пошуку шляхiв вирiшення проблем зiграли вищi учбовi заклади. Одним iз найяскравiших представникiв є Сумський державний унiверситет (СумДУ) - унiверситет класичного типу, 4-го рiвня акредитацiї. До його складу входять 8 факультетiв, 48 кафедр (www.sumdu.edu.ua).

Внеском СумДУ у вирiшення проблем взаємозв'язку економiки та екологiї, що вже встигли стати актуальними, стало створення конференцiї "Економiка для Екологiї". Засновником конференцiї є доктор економiчних наук, професор, завiдуючий кафедрою економiки СумДУ Мельник Леонiд Григорович.

На початкових етапах iснування для участi запрошувались окремi iноземнi спецiалiсти, з якими вже були встановленi зв'язки. В окремi роки у конференцiї були задiянi представники органiзацiї ООН з охорони навколишнього середовища, також запрошувалися волонтери. Спочатку iснувала тенденцiя, у вiдповiдностi до якої доповiдi, науковi розробки, рiзноманiтнi проекти у бiльшостi випадкiв представлялися вже досвiдченими науковими дiячами i спецiалiстами iз Бельгiї, Росiйської Федерацiї, України та Корпусу миру. В подальшому кiлькiсть учасникiв серед студентiв та молодих науковцiв збiльшувалась.

Починаючи з 1998 року було прийняте рiшення щодо змiни формату проведення конференцiї, iнiцiатива якого належала студентам. Теоретична її частина (обговорення основних положень, проведення "круглих" столiв (дебатiв)) здiйснювалась на базi унiверситету, а практична (проведення iнтелектуальних групових iгор) - на базах вiдпочинку, включаючи рiзноманiтнi заходи з елементами нацiональних культур учасникiв.

Протягом iснування конференцiї учасниками ISCS (ICYS) були представники рiзноманiтних регiонiв України та рiзних країн: Литва, Туреччина, Iталiя, Казахстан, Фiлiппiни, Сербiя, Словенiя, Республiка Чехiя, Нiгерiя, Польща, Росiйська Федерацiя, Естонiя, Гана, Угорщина, Демократична республiка Конго, Республiка Грузiя, Бурундi, Бангладеш, Бiлорусь, Кенiя, Нiмеччина, Уганда, США, Канада, Румунiя, Молдова i т.д.

Конференцiя "Економiка для Екологiї" стала поштовхом для появи молодих перспективних спецiалiстiв, якi на базi матерiалiв конференцiї захищали науковi роботи, як, наприклад, екс-голова конференцiї Олександр Романко, який на даний момент працює в Канадi. Вихiдцi конференцiї - аспiранти та викладачi ВУЗiв - виховали нове талановите поколiння наступникiв, яким смiливо можна передати естафету в боротьбi за краще майбутнє, адже девiз нашої конференцiї: "Збережiть дещо для майбутнiх поколiнь!".

Вiдгуки учасникiв конференцiї

Alina Moscute, Клайпеда, Литва:

Я дуже рада бути тут вдруге. Я впевнена, що такi заходи роблять величезний внесок у розвиток не лише кожної окремої людини, але й всього суспiльства України та iнших країн. На мiй погляд, програма була добре органiзована. Годували також добре. Єдине, чого не вистачало, - ранкова кава (був лише чай).

Светлана Токарева, Леонид Плотницкий, Одеса, Україна:

Дуже дякуємо оргкомiтету за цi декiлька днiв, якi ми завжди будемо пам'ятати. Ви як одна дружна родина. I ви чудово змогли поєднати роботу з вiдпочинком. Ми вiд'їжджаємо iз Сум з великою кiлькiстю приємних емоцiй, серед яких найбiльш вагомим є величезне бажання повертатися на ISCS знову i знову.

Катерина Донченко, Олена Караванова, Донецьк, Україна:

ISCS - дiйсно чудова конференцiя. Ми були учасницями ISCS в минулому роцi i знову приїхали в цьому. Ми сподiваємося, що це не останнiй раз. Протягом конференцiї робота перетиналась з вiдпочинком, спiлкування з учасниками та оргкомiтетом надало не лише натхнення i ентузiазм, але i знання. Ми вдячнi оргкомiтету за це.

Деякi учасники виразили свої враження у вiршах


Однажды в гости, как к подруге,
Заехал в город Сумы я,
Чтобы увидеть на досуге
Деревья, речку и поля.

Там было все: веселый гомон,
Гитара, смех, бокалов звон.
Там вечер был событий полон,
И не кончался вечность он.

Не знал я лучше развлечений -
Три дня культурный декаданс.
Не будь студентов выступлений,
Я был бы счастлив лишний раз.

Потом бродили мы дубравой
Прямо над самою рекой.
И пиво пили всей оравой.
Вокруг уют был и покой:

(Андрiй Мунтян, Мелiтополь, Україна - посерединi)

Сумский государственный университет SORCE ARMADA